Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Název vzdělávacího programu:

Metodické semináře pro pedagogy ZUŠ a konzervatoří v oboru klarinet

Obsah

Účastníkem metodických seminářů může být pedagog ZUŠ nebo konzervatoře. Minimální účast        k získání "Osvědčení" je absolvování výuky v sobotu 22.6. a v neděli 23.6. včetně účasti v těchto dnech na seminářích a koncertech ( hra na koncertě není podmínkou).

Během kurzu projde třemi rovinami dalšího vzdělávání, v nichž bude rozebírána jeho výuka na konkrétním modelu žáka, popřípadě přímo jeho žáka. Po absolvování kurzu obdrží účastník poštou "Osvědčení o absolvování kurzu" s číslem jednacím a podpisy garanta kurzu a děkana HAMU v Praze

Individuální výuka

Zde získá další pohled na přístup ke studentovi nejenom po stránce nástrojové, ale i vztahové. Bude hodnocen a konfrontován názor pedagoga na tvorbu tónu, na zdokonalování technických možností i na estetický přístup k jednotlivým interpretovaným skladbám.

Účastník kurzu bude mít u každého lektora jednu hodinu

Hodinová dotace: 3 hodiny

Společné semináře

Účastníci budou vzděláváni v seminářích na odborná témata, které povedou významné osobnosti v oboru klarinet. Zde budou teoreticky vyučováni např. v oblasti základů nátiskových dispozic, vnímání barvy tónu, rozpoznávání individuálních předpokladů studenta, ale i např. tématem bude správná interpretace děl jednotlivých skladebných období.

Každý lektor povede jeden dvouhodinový seminář.

Hodinová dotace 4 hodiny, nebo při účasti i v pátek 21. června 6 hodin.

Praktická vystoupení a jejich rozbor

Třetí rovinou je možnost reálné účasti na dramaturgii koncertů, tedy možnost zahrát na koncertu před publikem, nebo poslechem koncertů konfrontovat poznatky získané ve výuce. Po každém koncertu proběhne seminář na praktické dotazy souvisejícími s koncertem, jeho vyzněním, posunem žáků či pedagogů po interpretační stránce apod.
Všichni lektoři budou účastni na všech praktických výstupech i následných rozborů jednotlivých výkonů.
Hodinová dotace 4-6 hodin.
Celkem účastník semináře získá 11-15 hodin.
Souběžně s tímto kurzem bude probíhat masterclass pro cca 15 studentů, žáků ZUŠ či konzervatoří, kteří se stanou modely pro pedagogy-účastníky metodického semináře. Budou názorně ukazovány metodiky nového či dalšího pohledu na výuku v oboru.

Forma: prezenční

Vzdělávací cíl:

Účastník metodických seminářů pozná další přístupy ke vzdělávání v oboru klarinet. Většinou má středoškolské vzdělání, popř. vyšší odborné vzdělání poskytované na konzervatořích. Od lektorů, kteří patří v oboru klarinet ke špičce jak pedagogické, tak interpretační, včetně současné doktorandky HAMU, laureátky mnoha mezinárodních soutěží a významné sólistky hry na klarinet získá nové informace, které mu pomohou lépe pedagogicky působit na žáky, popř. prokonzultuje a prakticky ověří své názory i formu své výuky. Z této diskuse vzejde posun či nová variace jeho pedagogické činnosti. Ve dvou společných seminářích vedených různými lektory se dozví, jak správně nebo jak i jinak lze přistupovat k jednotlivým stránkám výuky na nástroj. A v neposlední řadě, pokud bude účastník chtít, si prakticky při svém interpretačním výstupu, popř. svého žáka ověří nově získané informace či potvrdí svá stanoviska v následném rozboru s lektory i s ostatními účastníky.

Hodinová dotace:

Hodinová dotace je 11-15 hodin.

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Kurz je určen v ideální podobě pro 15 pedagogů ZUŠ či konzervatoří.

Místo konání:

Místo konání - prostředí zámku v Žirovnici, sídlo ZUŠ.

Cena kurzu DVPP:  3000 Kč           Mám zájem